باتری موتوری 14 آمپر UPS برند KH Power

1,650,000 تومان
فنی

14

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

KH Power

باتری موتوری بلند 20 آمپر UPS برند KH Power

2,120,000 تومان
فنی

20

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

KH Power

باتری موتوری بلند 3 آمپر UPS برند KH Power

500,000 تومان
فنی

3

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

KH Power

باتری موتوری بلند 5 آمپر UPS برند KH Power

650,000 تومان
فنی

5

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

KH Power

باتری موتوری کوتاه 5 آمپر UPS برند KH Power

600,000 تومان
فنی

5

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

KH Power

باتری موتوری کوتاه 7 آمپر UPS برند KH Power

750,000 تومان
فنی

7

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

KH Power

باتری موتوری کوتاه 9 آمپر UPS برند KH Power

1,050,000 تومان
فنی

9

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

KH Power